Events

Free Dental Checkup Camp

Date  Number of Patient Donors of Camp 30 April 2017 90 Jivan Axay Charitable Trust Shree Thakorbhai P. Parikh  Vishvamanav seva trust Ishavashyam, nitaben R. Shah Anubhuti Trust, Bhavnagar Grishaben R. Desai, Canada

Eye checkup camp 2020
 • 26feb-2020
 • 9:00 am to 1:00 pm
 • naswadi

Eye Checkup Camp 2019
 • 3July-19
 • 9:00 am to 1:00pm
 • naswadi

Skin Checkup Camp 2018
 • 30DEC-18
 • 9:00 am to 1:30 pm
 • Naswadi

Eye Checkup Camp 2017
 • 28Oct 17
 • 9:00am to 2:00pm
 • Naswadi

Dental Checkup Camp
 • 30Apr 17
 • Naswadi

Blood Donation
 • 16-25Jun 16
 • Naswadi